ISO 9001:2015

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması sırasında, uygulanması gereken şartların tanımlandığı, belgelendirme denetimine tabi olan, bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaşmasına kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi yöneten, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan standarttır.

ISO 14001:2015

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi kuruluşun, yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları dikkate alır, politika ve amaçların geliştirmesini sağlar, önemli çevre boyutlarını tanımlar. Çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi için oluşturulan ve çevre ile ilgili fırsatların ve risklerin yönetilmesine zemin oluşturan ve çevreye verilen zararı en az seviyeye indirerek, doğal tüketimi azaltmayı amaçlayan standarttır.

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001,  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanların, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için kurumların planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlar.  İşletmelerde meydana gelebilecek olası iş kazası risklerini en aza indirmek ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir standarttır.

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının koruması, ilgili taraflara ve müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

ISO/IEC 27001 Şirketlerin risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri  vb. hazırlaması ve uygulamasını gerektirir.

ISO 50001:2011

ISO 50001, Enerji Yönetim Sistemi standardı şirketlerin enerji tüketimini kontrol altına almayı amaçlayan bir yönetim sistemidir. Enerji kullanımını azaltmak masrafların yanı sıra, karbon ayak izini küçültmeye ve doğal çevreyi korumaya katkı sağlar.

Bu standart aynı zamanda, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması dayanmaktadır.

ISO/TS 16949:2016

ISO/TS 16949, Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 standardını baz alarak otomotiv sektörü için hazırlanmış bir standarttır. Otomotiv üreticilerinin ihtiyaçlarına odaklanan, bu yüzden de sektörel bir takım gereklilikleri mevcuttur.

Bu standart, müşteri özel istekleri, tesis ekipman-kapasite planlaması, kontrol planlarının hazırlanması, ürün kalite dosyalarının oluşturulması, olası hata türü ve etkileri analizi, ölçüm sistemi analizi, istatistiksel proses kontrol, 5s gibi faaliyetleri de gerektirir.

CE

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. CE işareti "Conformite European" kelimelerinin kısaltılmasıdır. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, ürün direktiflerine uygunluğunu gösterir. CE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşımını sağlar.

1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber, ürünün pasaportu niteliğindedir.

TSE

TSE, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1964 yılında uygulamaya aldığı "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulamayla üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi bilincinin yerleştirilmesi amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır. Ayrıca TSE tarafından verilen TSEK Belgesi (Kalite Uygunluk Belgesi) ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri vardır. TSEK Belgesi, üretilen ürünün henüz Türk standardı olmadığından, başka ülkelerin standartlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ifade eder.

ISO 10002:2014

ISO 10002, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 10002, kuruluşta meydana gelen şikayet nedenlerini, ortadan kaldıracak alanları belirlemeye yardımcı olan, müşteri şikayetlerini etkin ve verimli yönetmek için gerekli yönetim araçlarını tanımlayan, daha çok müşterinin sağlanan hizmetten memnun kalmasına olanak sağlayan yönetim sistemidir.

Kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, ürünle ilgili şikayetleri ele alma prosesi için kılavuzluk bilgileri sağlar. 

Kalit-e Felsefesi

Kalite özellikle yaşadığımız çağda, hayatın olmazsa olmazıdır. Küreselleşen dünyada, rekabetin artmasıyla, ticarette önemini giderek arttıran bir şekilde hissettirmektedir. Son dönemde teknolojinin çok hızlı ilerleyişiyle şirketlerdeki dijitalleşme hız kazanmış, bu da kalitenin yönetimine olumlu katkıda bulunmuştur.

Günümüzde dünya ekonomik ve sosyo-politik yaşamının yeniden şekillenmesine yönelik gelişmeler çerçevesinde, kalite mal ve hukuka, sağlıktan, ekonomi yönetimine, sosyal sorumluluk kuruluşlarından, kamu kurumlarına kadar her alanda giderek daha objektif değerlendirmelere temel bir kriter olarak anlam taşımaktadır.

Kaliteli üretim ve hizmet sunarken bunun yanı sıra, doğal kaynak kullanımını en aza indiren, çevreye duyarlı, insan sağlığına önem veren işletmeler rekabette hep bir adım önde olacaktır.

Large_pointing-to-connected